Regulamin serwisu

Akt. 25.01.2023
REGULAMIN SERWISU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Regulamin zlecenia przeglądu, badania stanu technicznego oraz naprawy urządzenia (dalej jako: „Regulamin
serwisu”) stosuje się do wszystkich umów zawieranych pomiędzy Szymonem Atraszkiewiczem prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą Szymon Atraszkiewicz PHU PROBUD przy ulicy Poznańskiej 152 w (62052)
Komornikach, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer
REGON: 630245343, NIP: 7771003543 (dalej jako: „Zleceniobiorcą”) a podmiotem zlecającym (dalej jako:
„Zleceniodawca”) wykonanie przeglądu, badania stanu technicznego lub naprawy maszyny (dalej jako:
urządzenie”). Regulamin serwisu udostępniany jest na stronie
www.phuprobud.pl oraz w siedzibie
Zleceniobiorcy.


W zależności od zakresu prac wybranego przez Zleceniodawcę poprzez wskazanie na formularzu zamówienia
albo wskazanego Zleceniobiorcy w inny sposób, w tym ustnie lub w wiadomości e mail, Strony zawierają umowę,
której przedmiotem jest przegląd, badanie stanu technicznego lub naprawa urządzenia. W każdym przypadku po
dokonaniu przeglądu lub badania stanu technicznego może dojść do zawarcia umowy dotyczącej naprawy
urządzenia i to w sposób i na warunkach opisanych w Regulaminie serwisu.


I. ZLECENIE PRZEGLĄDU

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie przeglądu urządzenia (zgodnie z zaleceniami producenta
wskazanymi w Instrukcji obsługi i/lub w dokumencie gwarancji) polegającego na zbadaniu stanu
technicznego, prawidłowości działania urządzenia oraz wymianie elementów eksploatacyjnych zgodnie z
zaleceniami producenta.

2. Zleceniodawca potwierdza, że został poinformowany i akceptuje fakt, iż:

a) przegląd będzie przeprowadzony wyłącznie pod kątem zbadania/weryfikacji sprawności technicznej i
Zleceniobiorca nie będzie dokonywał badania w pozostałym zakresie,

b) pomimo należytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków objętych niniejszą umową istnieje
możliwość, iż nie zostaną zdiagnozowane wszystkie wady, awarie i niesprawności urządzenia,

c) w szczególności istnieje prawdopodobieństwo, że dalsze wady, awarie i niesprawności urządzenia
zostaną stwierdzone dopiero podczas wykonania naprawy urządzenia, co dopiero umożliwi pełną
weryfikację stanu technicznego urządzenia.

3. Zleceniobiorca nie będzie odpowiedzialny za niewykrycie wszystkich wad, awarii i niesprawności urządzenia,
chyba, że niewykrycie będzie skutkiem winy umyślnej Zleceniobiorcy.

4. Strony zgodnie ustalają, że Zleceniobiorca wykona przegląd w terminie ustalonym każdorazowo przez
Zleceniobiorcę.

5. Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przeglądu, przy czym:

a) w przypadku, gdy przegląd wykonywany jest w siedzibie Zleceniobiorcy w wysokości ryczałtowej
określonej przez Cennik usług serwisu stacjonarnego,

b) w przypadku, gdy przegląd wykonywany jest poza siedzibą Zleceniobiorcy jako iloczyn stawki
godzinowej określonej w Cenniku usług serwisu mobilnego oraz ilości godzin, jaką Zleceniobiorca
poświęci na przegląd.

c) w przypadku gdy, podczas przeglądu zajdzie uzasadniona potrzeba wymiany lub uzupełnienia
materiałów eksploatacyjnych, zużycia normaliów warsztatowych oraz utylizacji, Zleceniodawca
poniesienie koszty z tym związane na podstawie protokołu przeglądu wystawionego przez
Zleceniobiorcę.

6. Do wynagrodzenia zostanie doliczony koszt dojazdu oraz w uzasadnionych przypadkach ryczałt hotelowy
obliczony w sposób wskazany w Cenniku, dostępnym pod adresem
www.phuprobud.pl i w siedzibie Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca potwierdza tym samym, że zapoznał się z treścią Cennika i akceptuje jego treść.
7. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przegląd nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez
Zleceniobiorcę w terminie wskazanym w tej fakturze. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o
zakończeniu przeglądu podając informację o stwierdzonych wadach, awariach i niesprawnościach
urządzenia wraz ze wskazaniem zalecanego zakresu naprawy.

8. Zleceniobiorca przedstawi także ofertę wykonania naprawy jeśli zajdzie konieczność jej dokonania oraz jeśli
będzie gotów wykonać naprawę, ze wskazaniem jej zakresu i szacunkowego kosztu. Zleceniobiorca wskaże,
czy naprawa zostanie wykonana nieodpłatnie (dalej jako: „naprawa gwarancyjna”) lub odpłatnie (dalej jako:
naprawa). Do wyłącznej decyzji Zleceniobiorcy należeć będzie decyzja, czy naprawa urządzenia dokonana
zostanie jako naprawa gwarancyjna czy jako naprawa.

9. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość, w okresie nie dłuższym niż 6 miescy od wykonania przeglądu,
obciążenia Zleceniodawcy kosztami wykonanej naprawy gwarancyjnej, w przypadku nieuwzględnienia przez
producenta naprawy w ramach gwarancji.

10. Oferta będzie wiązać Zleceniobiorcę przez okres wskazany w ofercie od daty wysłania na adres kontaktowy
email. Zleceniodawca zobowiązuje się poinformować Zleceniobiorcę o przyjęciu oferty na adres kontaktowy
email.


II. ZLECENIE BADANIA STANU TECHNICZNEGO

11. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie badania stanu technicznego urządzenia polegającego na
określeniu wad, awarii i niesprawności urządzenia oraz zalecanych napraw wraz z oszacowaniem ich
kosztów.

12. Zleceniodawca potwierdza, że został poinformowany i akceptuje fakt, iż:

a) urządzenie badane będzie wyłącznie pod kątem wskazanych w zleceniu nieprawidłowości jego działania
i Zleceniobiorca nie będzie dokonywał jego badania w pozostałym zakresie,

b) pomimo należytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków objętych niniejszą umową istnieje
możliwość, iż nie zostaną zdiagnozowane wszystkie wady, awarie i niesprawności urządzenia,

c) w szczególności istnieje prawdopodobieństwo,, że dalsze wady, awarie i niesprawności urządzenia
zostaną stwierdzone dopiero podczas wykonania naprawy urządzenia, co dopiero umożliwi pełną
weryfikację stanu technicznego urządzenia.

13. Zleceniobiorca nie będzie odpowiedzialny za niewykrycie wszystkich wad, awarii i niesprawności urządzenia,
chyba, że niewykrycie będzie skutkiem winy umyślnej Zleceniobiorcy.

14. Strony zgodnie ustalają, że Zleceniobiorca wykona badanie w terminie ustalonym każdorazowo przez
Zleceniobiorcę.

15. Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie badania, przy czym:

a) w przypadku, gdy badanie wykonywane jest w siedzibie Zleceniobiorcy w wysokości ryczałtowej
określonej przez Cennik usług serwisu stacjonarnego,

b) w przypadku, gdy badanie wykonywane jest poza siedzibą Zleceniobiorcy jako iloczyn stawki
godzinowej określonej w Cenniku usług serwisu mobilnego oraz ilości godzin, jaką Zleceniobiorca
poświęci na badanie.

16. Do wynagrodzenia zostanie doliczony koszt dojazdu oraz w uzasadnionych przypadkach ryczałt hotelowy
obliczony w sposób wskazany w Cenniku, dostępnym pod adresem
www.phuprobud.pl i w siedzibie
Zleceniobiorcy. Zleceniodawca potwierdza tym samym, że zapoznał się z treścią Cennika i akceptuje jego
treść.

17. Zapłata wynagrodzenia za wykonane badania nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez
Zleceniobiorcę w terminie wskazanym w tej fakturze. Zakończenie badania rozumiane będzie jako
przedstawienie jego wyniku w sposób określony w punkcie następnym.

18. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o zakończeniu badania przesyłając jego wynik na adres
kontaktowy email lub telefonicznie podany przez Zleceniodawcę podając informację o stwierdzonych
wadach, awariach i niesprawnościach Urządzenia wraz ze wskazaniem zalecanego zakresu naprawy.

19. Zleceniobiorca przedstawi także ofertę jej wykonania, jeśli będzie gotów wykonać naprawę, ze wskazaniem

jej zakresu i szacunkowego kosztu. Oferta będzie wiązać Zleceniobiorcę przez okres wskazany w ofercie od
daty wysłania na adres kontaktowy email. Zleceniodawca zobowiązuje się poinformować Zleceniobiorcę o
przyjęciu oferty na adres kontaktowy email.


III. ZLECENIE NAPRAWY

20. W przypadku przyjęcia przez Zleceniodawcę oferty naprawy, o której mowa w punkcie 8 i 19, dochodzi
między Stronami do zawarcia umowy, na podstawie której Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie
naprawy urządzenia w zakresie określonym w ofercie.

21. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie naprawy będzie odpowiadała wartości szacunkowej wskazanej w
ofercie. W przypadku zwiększenia normaliów warsztatowych względem zakładanych na etapie składania
oferty Zleceniobiorca może jednostronnie zwiększyć wynagrodzenie o nie więcej niż 5%, wskazując przyczyny
takiego zwiększenia, na co Zleceniodawca wyraża nieodwołalną zgodę.

22. Zleceniodawca potwierdza, że został poinformowany, iż wykonanie naprawy w zakresie wskazanym w
wyniku badania, o którym mowa w punkcie 8 i 19, nie musi doprowadzić urządzenia do całkowitej
sprawności, w tym nie musi doprowadzić do jego sprawności w zakresie, którego dotyczyło badanie lub
przegląd.

23. Zleceniodawcy nie będą przysługiwały wobec Zleceniobiorcy żadne roszczenia w przypadku, gdyby naprawa
w zakresie wskazanym w wyniku przeglądu lub badania, o których mowa w punkcie 8 i 19, nie doprowadziła
urządzenia do całkowitej sprawności.

24. W przypadku, gdyby w toku wykonywania naprawy okazało się, że wskazane jest dokonanie naprawy w
szerszym zakresie niż wskazany w ofercie, a Zleceniobiorca będzie gotów wykonać naprawę w takim
rozszerzonym zakresie, Zleceniobiorca poinformuje o tym Zleceniodawcę poprzez wysłanie oferty co do
rozszerzonego zakresu na adres kontaktowy email, w którym zostanie wskazany okres przez jaki oferta
będzie wiązać Zleceniobiorcę. Zleceniodawca zobowiązuje się poinformować Zleceniobiorcę o przyjęciu
oferty na adres kontaktowy email, które oznaczać będzie akceptację warunków w niej zawartych w zakresie
dokonania naprawy.

25. Naprawa zostanie wykonana w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę w ofercie.

26. Zleceniobiorca przystąpi do wykonywania naprawy nie wcześniej niż po przyjęciu i akceptacji warunków
oferty o której mowa w punkcie 24 a/i w uzasadnionych okolicznościach od chwili wpłaty przez
Zleceniodawcę zaliczki w wysokości wskazanej w ofercie. W przypadku, gdyby Zleceniodawca opóźniał się z
wpłatą zaliczki w terminie wskazanym w ofercie, Zleceniobiorca upoważniony jest do odstąpienia od umowy
o naprawę.

27. Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie za wykonaną naprawę obliczone w sposób wskazany w punkcie 26
powyżej, uwzględniając postanowienia punktu 5 i 15, które stosuje się odpowiednio do kosztów naprawy, w
terminie wskazanym na fakturze VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę.

28. Zleceniobiorcy przysługuje prawo zatrzymania urządzenia i odmowy jego wydania Zleceniodawcy do czasu
zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane badanie lub naprawę.

29. W przypadku, gdyby okazało się, że naprawa była wykonywana wskutek złożenia przez Zleceniodawcę
uzasadnionej, uwzględnionej przez Zleceniobiorcę reklamacji w ramach gwarancji jakości, a Zleceniobiorca
zobowiązany jest do dokonania naprawy objętej niniejszą umową na podstawie udzielonej gwarancji jakości
lub była wykonywana jako naprawa gwarancyjna po przeprowadzonym przeglądzie o którym mowa w
punkcie 8, Zleceniobiorca nie pobierze wynagrodzenia za naprawę z zastrzeżeniem punktu 9. Koszt
nieuzasadnionych reklamacji w pełni ponosi Zleceniodawca na zasadach określonych w Regulaminie.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

30. Jeżeli badanie lub naprawa objęte niniejszą umową wykonywane były w siedzibie Zleceniobiorcy,
Zleceniodawca zobowiązany będzie do odbioru urządzenia niezwłocznie po zakończeniu badania lub
naprawy, chyba że przyjął ofertę wykonania naprawy urządzenia w terminie jej ważności.

31. W przypadku braku odbioru urządzenia w terminie 7 dni od daty zakończenia badania lub naprawy,

Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia za przechowywanie
urządzenia w wysokości:

a) jeśli waga urządzenia nie przekracza 500 kg 10 zł netto za każdy dzień,

b) jeśli waga urządzenia wynosi 500 kg lub przekracza tę wagę 20 zł netto za każdy dzień.

32. Jeżeli badanie lub naprawa objęte niniejszą umową wykonywane było w siedzibie Zleceniobiorcy, a
Zleceniodawca nie odebrał urządzenia w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia badania lub naprawy,
Zleceniobiorca ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o przejęciu urządzenia na własność. W oświadczeniu
takim Zleceniobiorca ma obowiązek wskazać cenę, po jakiej nabywa własność urządzenia.

33. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zgadza się na przejęcie urządzenia na własność po wartości wskazanej
przez Zleceniobiorcę, winien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie pod rygorem nieważności, i to w
terminie 3 dni o daty doręczenia mu oświadczenia Zleceniobiorcy o przejęciu urządzenia oraz w tym samym
terminie odebrać urządzenie, po uprzednim uregulowaniu wszelkich należności względem Zleceniobiorcy.

34. W braku łącznego spełnienia w terminie warunków opisanych w punkcie powyżej, Zleceniobiorca nabywa
własność urządzenia z chwilą złożenia przez siebie oświadczenia za cenę wskazaną oświadczeniu. Z ceny
Zleceniobiorca w pierwszym rzędzie potrąca wierzytelności, jakie przysługują mu względem Zleceniodawcy,
pozostałą zaś nadwyżkę zwraca na podany przez Zleceniodawcę rachunek bankowy.

35. Wyłączona jest odpowiedzialność Zleceniobiorcy za szkody majątkowe, poniesione przez Zleceniodawcę
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę badania lub naprawy, za
wyjątkiem odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę umyślnie. Nadto wyłączona jest
odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu rękojmi.

36. Wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej umowy oraz oświadczenia składane w związku z jej
wykonaniem będą doręczane listem poleconym na adres Strony wskazany na wstępie, chyba że inaczej
zastrzeżono w jej treści.

37. Każda ze stron zobowiązana jest powiadomić drugą stronę o każdej zmianie swojego adresu dla doręczeń.
Powiadomienie winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie
adresu dla doręczeń pisma wysłane na ostatni znany adres i nie podjęte przez adresata będą uznane za
doręczone z upływem 14 dni od daty ich nadania listem poleconym.