REGULAMIN SPRZEDAŻY NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW
(dalej jako: „Regulamin sprzedaży”)

§ 1
SŁOWNICZEK POJĘĆ
Wskazane w Regulaminie sprzedaży pojęcia oznaczają:
1) sprzedający – Szymon Atraszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szymon Atraszkiewicz PHU PROBUD przy ulicy Poznańskiej 152 w (62-052) Komornikach, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer REGON: 630245343, NIP: 7771003543,
2) klient – zamawiający, przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego będąca osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zawierający ze sprzedającym umowę sprzedaży rzeczy ruchomej przeznaczonej na cele związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,
3) autoryzowany punkt serwisowy – serwis prowadzony przez sprzedającego,
4) urządzenie – maszyna lub urządzenie budowlane,
5) produkty – części zamienne i akcesoria do maszyn lub urządzeń budowlanych,
6) oferta – skierowana do Klienta pisemna oferta w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego zawierająca dokładny opis urządzenia, cenę, czas realizacji oraz warunki płatności zamówienia, zawierająca informację o konieczności zapoznania się z Regulaminem sprzedaży oraz miejscem jego publikacji;
7) zamówienie – skierowane przez Klienta pisemne potwierdzenie przyjęcia Oferty, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Klienta w imieniu którego składane jest Zamówienie.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Regulamin sprzedaży ma na celu określenie zasad i warunków, na jakich zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym i klientem, na etapie przedstawienia oferty, złożenia zamówienia, płatności oraz dostawy urządzenia lub produktów.
2) Regulamin sprzedaży w wersji elektronicznej publikowany jest na stronie internetowej www.phuprobud.pl w postaci pliku w formacie PDF – możliwy do pobrania przez klienta, przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności – oraz w wersji wydrukowanej dostępny jest w siedzibie sprzedającego.
3) Regulamin sprzedaży obowiązuje w zakresie wszystkich zawieranych umów sprzedaży pomiędzy sprzedającym i klientem za wyjątkiem umów zawieranych z konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
4) Każde zamówienie składane przez klienta wymaga zaakceptowania Regulaminu sprzedaży.
5) Informacje handlowe oraz zdjęcia urządzeń czy produktów w materiałach, cennikach i folderach sprzedającego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
§ 3
WARUNKI OFERTY, ZAMÓWIENIE
1) Klient ma możliwość złożenia zamówienia w miejscu prowadzenia działalności sprzedającego, ustnie bądź drogą e-mail na podstawie skierowanej przez sprzedającego oferty do klienta.
2) Przyjęcie oferty następuje pisemnie poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego druku zamówienia, zgodnego ze wzorem stosowanym przez sprzedającego, udostępnionym na stronie www.phuprobud.pl, ustnie bądź drogą e-mail.
3) Umowa o treści określonej w Regulaminie sprzedaży i ofercie zostaje zawarta z chwilą złożenia przez klienta zamówienia na podstawie oferty skierowanej przez sprzedającego.
4) Klient w momencie zawarcia umowy oświadcza w zamówieniu, że:
a) został poinformowany, że na zakupione urządzenie lub produkty zostanie udzielona gwarancja jakości przez podmiot wskazany przez sprzedającego, w szczególności: producenta lub spółkę z nim powiązaną lub od niego zależną, importera lub spółkę z nim powiązaną lub od niego zależną albo sprzedawcę;
b) z chwilą złożenia zamówienia zostaje zawarta pomiędzy zamawiającym a sprzedającym umowa sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży dostępnym pod adresem www.phuprobud.pl, przy czym zamawiający został poinformowany, że istnieje możliwość pobrania Regulaminu sprzedaży ze wskazanej strony w formacie PDF i przechowywanie go i odtwarzania w zwykłym toku czynności,
c) w przypadku, gdyby sprzedający i Zamawiający uzgodnili, że urządzenie zostanie nabyte w ten sposób, że Zamawiający zawrze z podmiotem trzecim umowę leasingu, zaś ten podmiot trzeci nabędzie urządzenie od sprzedającego celem oddania jej w leasing zamawiającemu, do wzajemnych relacji sprzedającego i Zamawiającego, w tym do zakresu odpowiedzialności sprzedającego stosuje się postanowienia Regulaminu sprzedaży urządzeń na rzecz przedsiębiorców korzystających z finansowania w postaci leasingu, przy czym zostałem poinformowany, że istnieje możliwość pobrania tego regulaminu ze wskazanej strony w formacie PDF i przechowywanie go i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
5) Warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonana przez sprzedającego umowy sprzedaży jest podanie danych Klienta na Zamówieniu (pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu poczty e-mail) oraz numeru oferty, na podstawie której jest dokonywane zamówienie.
6) Jeżeli zamówienie jest dokonywane przez inne osoby upoważnione do dokonania zamówienia w imieniu klienta (osoba upoważniona), konieczne jest również dołączenie kopii stosownego pełnomocnictwa. W przypadku dokonania zamówienia w imieniu klienta przez osobę upoważnioną bez dołączenia pełnomocnictwa, osoba ta będzie uważana przez sprzedającego za właściwie umocowanego przedstawiciela klienta.
7) Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności urządzenia lub produktów w magazynie sprzedającego lub u producenta. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo w ofercie, przy czym sprzedający zastrzega sobie możliwość opóźnienia w realizacji wynikającego z opóźnień w dostawie produktu od producenta, na co klient wyraża zgodę.
8) Zamówione urządzenie lub produkty klient zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie i na własny koszt. Jeśli oferta obejmuje również zapewnienie dostawy przez sprzedającego będzie ona zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej (transportowej). Firma świadcząca usługi transportowe jest firmą niezależną od sprzedającego i jej usługi podlegają regulaminom przewoźnika. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firmy kurierskiej i ewentualne wydłużenie czasu dostawy ponad określony w ofercie.

§ 4
PŁATNOŚĆ ORAZ CENA
1) Płatność ceny za urządzenie lub za produkty dokonana będzie przelewem bankowym lub w miejscu prowadzenia działalności sprzedającego, zgodnie z informacją podaną w ofercie, ustnie bądź drogą e-mail, na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.
2) Jeżeli zostanie to przewidziane w ofercie, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia sprzedający może żądać przedpłaty w formie zadatku w wysokości określonej w ofercie bądź wpłaty całości ceny.
3) Jeżeli klient wpłaci zadatek sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem uznania na rachunku bankowym sprzedającego pełnej kwoty zadatku albo wpłaty całego zadatku w miejscu prowadzenia działalności sprzedającego. Do zadatku stosowany będzie w szczególności art. 394 kodeksu cywilnego.
4) Urządzenie lub produkty pozostają własnością sprzedającego w rozumieniu art. 589 kodeksu cywilnego do chwili uregulowania całości ceny przez Klienta.
5) Płatność będzie wymagalna w terminie określonym w fakturze VAT.
6) Klient składając zamówienie upoważnia sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
7) W przypadku wystawienia elektronicznej faktury, za datę otrzymania faktury przez klienta uznaje się datę odnotowanego faktu wpływu faktury w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej klienta.
8) Klient i sprzedający zobowiązują się przechowywać faktury elektroniczne do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
9) Zgoda na elektroniczną formę wystawiania faktur stanowi akceptację Klienta, o której mowa w art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 5
OBOWIĄZEK ZBADANIA RZECZY, ODBIÓR
1) Dokonując zakupu klient zobowiązany jest zbadać stan urządzenia lub produktów dokładając w tym zakresie najwyższej staranności.
2) Celem umożliwienia klientowi zbadania urządzenia, jeżeli wydanie będzie miało miejsce na terenie prowadzenia działalności przez sprzedającego, sprzedający udostępni na życzenie Klienta plac celem sprawdzenia jego właściwości.
3) Po dokonaniu sprawdzenia właściwości urządzenia zostanie sporządzony protokół. Podpisanie protokołu stanowić będzie o wydaniu urządzenia.
4) Wszelkie ewentualne roszczenia w zakresie stanu urządzenia zgłoszone przez Klienta po podpisaniu protokołu mogą nie zostać uznane przez sprzedającego jako zasadne.
5) Wydanie urządzenia lub produktów Klientowi i przejście ryzyka na Klienta następuje z chwilą wydania ich z magazynu klientowi lub przewoźnikowi, chyba, że w ramach ustaleń z klientem zostanie wyraźnie wskazane, że w ramach sprzedaży sprzedający własnymi środkami dostarczy klientowi urządzenie lub produkty do miejsca przez niego wskazanego – w takim przypadku wydanie i przejście ryzyka następuje w momencie wydania urządzenia lub produktów klientowi w miejscu ich dostarczenia.

§ 6
PRAWO ODSTĄPIENIA
1) W przypadku, gdyby klient nie uiścił całej ceny w terminie oznaczonym na doręczonej mu fakturze VAT, sprzedający wezwie klienta do zapłaty, wyznaczając w tym celu dodatkowy, nie krótszy niż 7 – dniowy termin.
2) W przypadku, gdyby klient w wyznaczonym dodatkowym terminie nie uiścił całej ceny sprzedający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy sprzedaży.
3) Prawo odstąpienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powinno być w każdym wypadku wykonane nie później niż w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży.
4) W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem są wyłącznie produkty Klient może odstąpić od takiej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, w każdym jednak przypadku nie później niż przed złożeniem przez sprzedającego zamówienia na nabyte produkty u dostawcy lub producenta. Z chwilą złożenia przez sprzedającego zamówienia na nabyte produkty u dostawcy lub producenta uprawnienie do odstąpienia wygasa.
5) Sprzedający oświadcza, że na umotywowany, pisemny wniosek klienta, złożony po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu, Sprzedający może wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy sprzedaży produktów za porozumieniem stron, z tym, że w każdym przypadku Sprzedający będzie wymagać co najmniej spełnienia następujących warunków:
a) zapłaty kwoty odpowiadającej 25% ceny sprzedaży brutto,
b) zapłaty kwoty odpowiadającej kosztom odesłania produktów do producenta – w wysokości podanej przez Sprzedającego,
c) zwrotu produktów oryginalnie zapakowanych, nie uszkodzonych, nie noszących jakichkolwiek śladów użytkowania.
6) W razie skorzystania przez klienta z uprawnienia wskazanego w punkcie 4 powyżej, klient na własny koszt prześle produkty, które muszą być kompletne i fabrycznie zapakowane, dostarczone w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym.
7) W razie przesłania produktów w innym stanie i opakowaniu sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy ich przyjęcia i odesłania produktów klientowi na jego koszt, a nadto nie będzie zobowiązana do dokonania zwrotu zapłaconej ceny do chwili dostarczenia produktów w stanie zgodnym z wymogami z punkcie 6 powyżej.
8) Zwrotowi nie podlegają:
a) produkty o wartości poniżej kwoty 20.00 euro netto (po przeliczeniu na polskie złoty według średniego kursu sprzedaży euro NBP na dzień poprzedzający wystawienie faktury),
b) produkty eksploatacyjne m.in. takie jak: filtry, oleje, uszczelki, oringi,
c) produkty elektroniczne wyprodukowane na indywidualne zamówienie, produkty zaprogramowane dla indywidualnego numeru seryjnego maszyny,
d) produkty noszące ślady użytkowania lub noszące ślady montażu.

§ 7
RĘKOJMIA I GWARANCJA
1) Wyłączona jest odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.
2) Sprzedający może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, jeśli klientowi wydano kartę gwarancyjną, w której Sprzedający wskazany został jako gwarant. W takim wypadku odpowiedzialność sprzedającego ograniczona jest do zakresu wskazanego w karcie gwarancyjnej.

§ 8
EKSPLOATACJA
1) Klient, który nabył od sprzedającego urządzenie lub produkty zobowiązany jest:
a) eksploatować je w sposób zgodny z zaleceniami producenta, w tym instrukcją obsługi. W przypadku wątpliwości co do sposobu obsługi klient powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z pracownikami sprzedającego, którzy – stosownie do posiadanego czasu i możliwości – podejmą starania, aby doradzić klientowi co do sposobu prawidłowej obsługi;
b) zapewnić, aby wszystkie osoby eksploatujące lub obsługujące posiadały odpowiednie kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe,
c) stosować części zamienne, eksploatacyjne, oleje, paliwa, smary itp. zgodne z zaleceniami sprzedającego, pochodzące ze sprawdzonego źródła i dopuszczone do stosowania do urządzeń lub produktów danego typu,
2) Nieprzestrzeganie obowiązków opisanych w punkcie poprzednim może spowodować awarię
nabytego urządzenia lub produktów, za którą sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności.
3) Postanowienia paragrafu niniejszego nie uchybiają dalej idącym obowiązkom wynikającym z treści karty gwarancyjnej lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9
PRZEGLĄDY I SERWIS
1) W okresie trwania gwarancji, o ile gwarancja została udzielona, klient zobowiązany jest dokonywać
przeglądów urządzenia lub produktów w terminach określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej DTR dostarczonej przez sprzedającego.
2) W przypadku, gdy podczas przeglądu Autoryzowany punkt serwisowy wyda zalecenia co do potrzebnych napraw lub konserwacji, klient ma obowiązek zastosować się do takich zaleceń.
3) Nieprzestrzeganie obowiązków opisanych w punkcie poprzednim może spowodować awarię nabytego urządzenia lub produktów, za którą sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wyłączona jest odpowiedzialność sprzedającego za szkody majątkowe, poniesione przez klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez sprzedającego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży lub z udzielonej gwarancji jakości, o ile taka została udzielona, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez sprzedającego umyślnie.

§ 11
DANE OSOBOWE
1) Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sprzedającego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2) Zgoda może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres sprzedającego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3) Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4) Dane osobowe klienta przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Regulamin sprzedaży określa zasady zakupów u sprzedającego i jest integralnym załącznikiem do oferty.
2) Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez klienta z niniejszym Regulaminem sprzedaży oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.
3) Adres podany przez klienta na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla sprzedającego do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany poinformować sprzedającego o każdej zmianie adresu pod rygorem poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.
4) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu sprzedaży.
5) Wszystkie spory z tytułu wykonania, niewykonania, jak tez nienależytego wykonania umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego z klientami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Poznaniu.
6) W sprawach nie uregulowanych Regulaminem sprzedaży stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 27 lipca 2022 roku.REGULAMIN SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW
KORZYSTAJĄCYCH Z FINANSOWANIA W POSTACI LEASINGU
(dalej jako: „Regulamin”)

§ 1
SŁOWNICZEK POJĘĆ
Wskazane w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) sprzedający – Szymon Atraszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szymon Atraszkiewicz PHU PROBUD przy ulicy Poznańskiej 152 w (62-052) Komornikach, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer REGON: 630245343, NIP: 7771003543,
2) zamawiający – korzystający, przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zawierający z leasingodawcą umowę leasingu dotyczącą urządzenia przeznaczonego na cele związane z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą lub zawodową, o ile leasingodawca nabędzie urządzenie od sprzedającego,
3) leasingodawca – kupujący nabywający urządzenie w celu oddania go w leasing zamawiającemu,
4) autoryzowany punkt serwisowy – serwis prowadzony przez sprzedającego,
5) urządzenie – maszyna lub urządzenie budowlane,
6) oferta – skierowana do zamawiającego pisemna oferta w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego zawierająca dokładny opis urządzenia, cenę, czas realizacji oraz warunki płatności zamówienia,
7) zamówienie – skierowane przez zamawiającego pisemne potwierdzenie przyjęcia oferty.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Regulamin określa zakres odpowiedzialności sprzedającego wobec zamawiającego, który korzysta z urządzenia nabytego od sprzedającego przez leasingodawcę oraz wskazuje zasady korzystania z urządzenia i jest integralną częścią oferty.
2) Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez zamawiającego z Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.
3) W przypadku, gdy strony uzgodnią, iż zamawiający nabędzie urządzenie w taki sposób, że wskazany przez niego leasingodawca zawrze ze sprzedającym umowę sprzedaży urządzenia, a następnie odda je zamawiającemu w leasing, pomiędzy sprzedającym a zamawiającym nie dochodzi do zawarcia umowy, a jeśli do jej zawarcia doszło, umowa tak traktowana jest jak rozwiązana na mocy porozumienia stron. W takim wypadku relacje sprzedającego i Zamawiającego, w tym w szczególności zakres odpowiedzialności sprzedającego, określa Regulamin niniejszy.
4) Składając zamówienie Zamawiający zrzeka się wszelkich roszczeń i uprawnień względem sprzedającego, jakie mogłyby mu przysługiwać, jeśli urządzenie zostanie zakupione przez leasingodawcę od sprzedającego a następnie oddane zostanie zamawiającemu w leasing. Zamawiający w szczególności zrzeka się uprawnień z tytułu rękojmi nabytego urządzenia stanowiącego przedmiot leasingu lub nabytych urządzeń stanowiących przedmiot leasingu, jakie przejdą na niego na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień umowy leasingu, w tym ogólnych warunków umów.
5) Regulamin w wersji elektronicznej publikowany jest na stronie internetowej www.phuprobud.pl
w postaci pliku w formacie PDF – możliwy do pobrania przez zamawiającego, przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności – oraz w wersji wydrukowanej dostępny jest w miejscu prowadzenia działalności.

§ 3
OBOWIĄZEK ZBADANIA RZECZY, ODBIÓR

1) Zamawiający przy odbiorze urządzenia zobowiązany jest zbadać stan urządzenia dokładając w tym zakresie najwyższej staranności.
2) Celem umożliwienia zamawiającemu zbadania urządzenia, jeżeli wydanie będzie miało miejsce na terenie prowadzenia działalności przez sprzedającego, sprzedający udostępni na życzenie zamawiającego plac celem sprawdzenia jego właściwości.
3) Po dokonaniu sprawdzenia właściwości urządzenia zostanie sporządzony protokół. Podpisanie protokołu stanowić będzie o wydaniu urządzenia.
4) Dostawa odbywa się na koszt zamawiającego o ile nie uzgodniono inaczej.

§ 4
GWARANCJA
Sprzedający może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, jeśli zamawiającemu wydano kartę gwarancyjną, w której sprzedający wskazany został jako gwarant. W takim wypadku odpowiedzialność sprzedającego ograniczona jest do zakresu wskazanego w karcie gwarancyjnej.

§ 5
EKSPLOATACJA
1) Zamawiający, który korzysta z urządzenia zobowiązany jest:
a) eksploatować je w sposób zgodny z zaleceniami producenta, w tym instrukcją obsługi. W przypadku wątpliwości co do sposobu obsługi zamawiający powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z pracownikami sprzedającego, którzy – stosownie do posiadanego czasu i możliwości – podejmą starania, aby doradzić zamawiającemu co do sposobu prawidłowej obsługi;
b) zapewnić, aby wszystkie osoby eksploatujące lub obsługujące posiadały odpowiednie kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe,
c) stosować części zamienne, eksploatacyjne, oleje, paliwa, smary itp. zgodne z zaleceniami sprzedającego, pochodzące ze sprawdzonego źródła i dopuszczone do stosowania do urządzeń lub produktów danego typu,
2) Nieprzestrzeganie obowiązków opisanych w punkcie poprzednim może spowodować awarię urządzenia, za którą sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności.
3) Postanowienia paragrafu niniejszego nie uchybiają dalej idącym obowiązkom wynikającym z treści karty gwarancyjnej lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6
PRZEGLĄDY I SERWIS
1) W okresie trwania gwarancji, o ile gwarancja została udzielona, zamawiający zobowiązany jest dokonywać przeglądów urządzenia w terminach określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej DTR dostarczonej przez sprzedającego.
2) W przypadku, gdy podczas przeglądu autoryzowany punkt serwisowy wyda zalecenia co do potrzebnych napraw lub konserwacji, zamawiający ma obowiązek zastosować się do takich zaleceń.
3) Nieprzestrzeganie obowiązków opisanych w punkcie poprzednim może spowodować awarię nabytego urządzenia, za którą sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności.

§ 7
DANE OSOBOWE
1) Składając zamówienie zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy. Podanie danych osobowych przez zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania umowy przez sprzedającego. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2) Zgoda może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres sprzedającego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3) Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4) Dane osobowe przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2) W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.